HCL nr. 98 din 27.04.2018

0
HCL nr. 98 din 27.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 98 din 27.04.2018

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 7806 din 20.04.2018 iniţiată de către Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7811 din 20.04.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 50 din 27.04.2018 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 10 din 27.04.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 98 din 27.04.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, precum şi cele ale art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local către Asociaţia Clubul Sportiv Sporting Roman a sumei de 5.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a evenimentului ciclist „MTB Roman – Maraton”, ediția I, în data de 05.05.2018, în intervalul orar 0700 –2200, cu start/sosire la Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova”, conform Acordului de asociere din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 145.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor cultural-artistice, educative, sportive și științifice organizate cu prilejul celei de a noua ediții a ,,Zilelor municipiului Roman” 2018, precum și a manifestărilor organizate în parteneriat, în conformitate cu Acordul de colaborare din anexa nr. 2 (inclusiv anexele 2A și 2B) și Acordurile de asociere din anexa nr. 3 și anexa nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman pentru organizarea în bune condiții a Concursului Regional de Creație Lirică „Dor de poezie”, ediția a XVI-a, la Roman, conform Acordului de asociere din anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 3.500 lei Colegiului Național „Roman Vodă” pentru sprijinirea participării cu o expoziție de lucrări ale elevilor romașcani la Festivalul Internațional Blecher Fest în perioada 25.05.2018-27.05.2018 și pentru organizarea expoziției „Sunetul culorilor” în data de 1 iunie, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, conform Acordului de asociere din anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei Asociației ARTIS din Iași în vederea organizării Caravanei Cinematografice a Centenarului Filmului Românesc la Roman, în data de 25.05.2018, conform Acordului de asociere din anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei Clubului Copiilor Roman în vederea organizării Concursului Național de Orientare, la Roman, în perioada 31.05.2018 – 03.06.2018, conform Acordului de asociere din anexa nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 35.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor cultural-artistice și achiziționarea pachetelor-cadou pentru copiii din învățământul preșcolar și primar romașcan, cu ocazia ,,Zilei Internaționale a copilului” 2018.

Art. 8 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

Art. 9 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU