HCL nr. 97 din 27.04.2018

0
HCL nr. 97 din 27.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 97 din 27.04.2018

privind acordarea unui mandat Primarului Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 7860 din 20.04.2018 întocmită şi înaintată de către primarul municipiului Roman – dl. Lucian Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 7861 din 27.04.2018 întocmit şi înaintat de către Biroul Juridic;

Văzând avizul favorabil nr. 24 din 27.04.2018 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 97 din 27.04.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 dat de către secretarul municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. b) şi d), alin.(4), lit. d) şi e) și alin. (5), lit. a), al art. 45, alin. (1), precum şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea 215/2001R privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se dă un mandat Primarului Municipiului Roman, personal și prin serviciile din Aparatul de specialitate al primarului în vederea initierii procedurilor de negociere a retragerii Municipiului Roman din A.D.I. AQUA NEAMȚ și încetarea contractului de delegarea a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare către Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ.

Art. 2 Se dă un mandat Primarului Municipiului Roman, personal și prin serviciile din Aparatul de specialitate al primarului în vederea initierii procedurilor de negociere a aderarii municipiului Roman la A.D.I. ARSACIS Iasi și delegarea a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași.

Art. 3

  1. Mandatul acordat vizeaza initierea negocierilor prin care se vor stabili condițiile retragerii și respectiv, ale aderarii la o alta asociație, costurile acestui demers, oferta noului operator și o analiza a beneficiilor și costurilor pentru municipiul Roman. Toate aceste aspecte vor fi consemnate într-un raport care va fi prezentat Consiliului Local Roman.
  2. Mandatul nu include dreptul de a formula cererea de retragere din A.D.I. AQUA NEAMȚ sau de asociere la A.D.I. ARSACIS Iasi, acest aspect urmand a fi supus aprobarii dupa întocmirea și prezentarea raportului prevazut la alineatul 1.

Art. 4 Secretarul municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU