HCL nr. 96 din 27.04.2018

0
HCL nr. 96 din 27.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 96 din 27.04.2018

privind aprobarea vânzării unor imobile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 7567 din 18.04.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul comun nr. 7569 din 18.04.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al Direcţiei Economice;

Văzând avizul favorabil nr. 49 din 27.04.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 22 din 27.04.2018 al Comisiei urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 96 din 27.04.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 al Secretarului municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin. 5, lit. „b”, ale art. 123 ale art. 45, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă rapoartele de evaluare nr. 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6 și 18/7 din 18.04.2018 elaborate pentru terenuri proprietate privată a Municipiului Roman, de evaluator atestat ANEVAR, ing. Stejar Romică.

Art. 2 Aprobă vânzarea prin negociere directă a terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman, pornind de la preţurile stabilite prin rapoartele de evaluare realizate de evaluator atestat ing. Stejar Romică, înscrise în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Comisia numită prin H.C.L. nr. 145/2016, modificată prin H.C.L. nr. 4/2017, va notifica în termen de 15 zile de la data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, proprietarii construcţiilor situate pe terenurile în cauză, pentru ca aceştia să-şi exercite dreptul de preemţiune.

Art. 4 Aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului – teren în suprafaţă de 138 mp și construcție de 80 mp, situat în str. C.A. Rosetti, nr. 1, pornind de la preţul de 19.900 euro, fără T.V.A, în echivalent lei la cursul BNR din data plăţii, conform raportului de evaluare nr. 18/8 din 18.04.2018 elaborat de evaluator atestat ANEVAR, ing. Stejar Romică.

Art. 5 Comisia numită prin H.C.L. nr. 145/2016, modificată prin H.C.L. nr. 4/2017, va organiza licitaţia pentru vânzarea terenului.

Art. 6 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU