HCL nr. 95 din 26.05.2020

0
HCL nr. 95 din 26.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 95 din 26.05.2020

privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Examinând referatul de aprobare nr. 9051 din 12.05.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi procesul-verbal nr. 7867 din 14.04.2020 al Comisiei pentru repartizarea terenurilor pentru tineri;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 9728 din 20.05.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 39 din 22.05.2020 al comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 96 din 22.05.2020 al comisiei juridice;

În temeiul prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum şi ale H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

Văzând H.C.L. nr. 66 din 28.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, H.C.L. nr. 78 din 28.06.2010 privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr. 15/2003 (anexa nr. 1 );

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ,,c”, al art. 139, al art.108, alin. (1), lit. ,,d”; al art.140, alin. (1) precum şi al art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă soluţionarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Punerea în aplicare a prezentei hotărâri se face prin grija Primarului municipiului Roman, pe bază de proces-verbal.

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, de către Secretarulul general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU