HCL nr. 94 din 26.05.2020

0
HCL nr. 94 din 26.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 94 din 26.05.2020

privind aprobarea dezmembrării unui teren

Examinând referatul de aprobare nr. 8718 din 05.05.2020 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 8781 din 06.05.2020 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 9728 din 20.05.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 38 din 22.05.2020 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 95 din 22.05.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • prevederile art. 23 și art. 24 din Legea nr. 7/1996R privind legea cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
  • art. 23, lit. e), art. 132, alin. (1), respectiv art. 135, alin. (1), lit. a) și alin. (3) din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
  • art. 108, art. 287, art. 354 și urm., art. 298, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • Art. 879, alin. 2, art. 880 și art. 888 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 5000 m.p., cu nr. cadastral 51082, situat în tarlaua cu denumirea toponimică ”Cărămidărie” astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 2500 m.p. cu nr. cadastral 59898 – categoria de folosință arabil – extravilan;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 2500 m.p. cu nr.cadastral 59899 – categoria de folosință arabil – extravilan;
    Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU