HCL nr. 93 din 26.05.2020

0
HCL nr. 93 din 26.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 93 din 26.05.2020

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 9728 din 20.05.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 19 din 22.05.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 94 din 22.05.2020 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 6 din H.C.L. nr. 230 din 26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman;

În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1 şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. unic Se alege dnul Miluță Scutaru ca preşedinte de şedinţă în luna iunie 2020.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU