HCL nr. 93 din 27.04.2018

0
HCL nr. 93 din 27.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 93 din 27.04.2018

privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 7580 din 18.04.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7581 din 18.04.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 9 din 27.04.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 93 din 27.04.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

Având în vedere prevederile art. 1–8, cap. XII din anexa la H.C.L. nr. 265 din 22.12.2016 privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 134/2009 privind aprobarea Statutului Municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 8, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se acordă, post-mortem, titlul de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman, personalității romașcane Ion Ionescu de la Brad.

Art. 2 Se acordă, post-mortem, titlul de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman, personalității romașcane Dumitru D. Botez.

Art. 3 Se acordă, post-mortem, titlul de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman, personalității romașcane Constantin C. Iliescu.

Art. 4 Primarul municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU