HCL nr. 92 din 27.04.2018

0
HCL nr. 92 din 27.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 92 din 27.04.2018

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 7.659 din 18.04.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7.660 din 18.04.2018 întocmit de către Compartimentul Evidenţă Patrimoniu din cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul favorabil nr. 20 din 27.04.2018 al comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 92 din 27.04.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, ale art. 121, ale art. 122, ale art. 45, alin. 3, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 3 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de publicitate imobiliară.

Art. 4 In baza prezentei Compartimentul evidenţă patrimoniu va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 5 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU