HCL nr. 94 din 27.04.2018

0
HCL nr. 94 din 27.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 94 din 27.04.2018

privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 7513 din 17.04.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 7514 din 17.04.2018 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 21 din 27.04.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 94 din 27.04.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 al Secretarului municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c” și alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 537 mp, cu nr. cadastral 4456, situat în Vasile Lupu, nr. 27, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 300 mp cu nr.cadastral 59060 – curți-construcții
  • lotul 2 – în suprafaţă de 237 mp cu nr.cadastral 59061 – curţi-construcţii

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre

Art. 2 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 864 mp, cu nr. cadastral 54068, situat în Viitorului, f. nr. , astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 400 mp – curți-construcții
  • lotul 2 – în suprafaţă de 464 mp – curţi-construcţii

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alipirea următoarelor loturi de teren, proprietate privată a Municipiului Roman, care vor forma un corp de proprietate de 95 mp, cu adresa unică: str. Ștefan cel Mare, bl. 2, parter, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 39 mp, cu nr. cadastral 58971;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 56 mp, cu nr. cadastral 55449;

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 3 la prezenta hotărâre

Art. 4 Se aprobă alipirea următoarelor loturi de teren, proprietate privată a
Municipiului Roman, care vor forma un corp de proprietate de 5390 mp, cu adresa
unică: str. Petru Rareș, nr. 1, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 4419 mp, cu nr. cadastral 55713;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 337 mp, cu nr. cadastral 55372;
  • lotul 3 – în suprafață de 329 mp, cu nr.cadastral 55371;
  • lotul 4 – în suprafață de 305 mp, cu nr.cadastral 55373.

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU