HCL nr. 9 din 30.01.2020

0
HCL nr. 9 din 30.01.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 9 din 30.01.2020

privind alocarea unei sume din bugetul local

Examinând referatul de aprobare nr. 1227 din 20.01.2020 iniţiat de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 1348 din 21.01.2020 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 1728 din 23.01.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 5 din 27.01.2020 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 2 din 27.01.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 9 din 27.01.2020 al Comisiei juridice.

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și lit. „d”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,c”, precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei/lună, reprezentând contravaloarea unei părți din cheltuielile cu naveta doar medicilor angajați la Centrul de Primiri Urgente a Spitalului Municipal de Urgență Roman, pentru perioada 1 martie 2020 – 31 decembrie 2020.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la alocarea sumei menționate la art. 1, după aprobarea bugetului local pentru anul 2020.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU