HCL nr. 10 din 30.01.2020

0
HCL nr. 10 din 30.01.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 10 din 30.01.2020

privind aprobarea Acordului de asociere dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Mărţişor

Examinând referatul de aprobare nr. 1303 din 20.01.2020 iniţiat de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1354 din 21.01.2020 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 1728 din 23.01.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 6 din 27.01.2020 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 3 din 27.01.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 10 din 27.01.2020 al Comisiei juridice.

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a”, lit. „c”, alin (6), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „d” și lit. „p”, ale art. 154 alin. (4), ale art. 108 lit. „a”, lit. „d”, precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Mărţişor în perioada 24.02.2020 – 08.03.2020, în Piața Roman-Vodă, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă taxa de participare la eveniment în cuantum de 300 lei/ căsuţa din lemn pusă la dispoziție de Club Sportiv Municipal Roman ce va fi încasată de Club Sportiv Municipal Roman

Art. 3 Club Sportiv Municipal, prin Compartimentul financiarcontabilitate, va evidenția în contabilitatea proprie, sumele încasate precum și destinația, iar Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare realizării Acordului sus menţionat.

Art. 4 Direcţia Economică, Club Sportiv Municipal Roman și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU