HCL nr. 8 din 30.01.2020

  0
  905

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 8 din 30.01.2020

  privind completarea H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare

  Examinând referatul de aprobare nr. 1417 din 21.01.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 1456 din 21.01.2020 al Direcţiei Tehnice și Investiții;

  Văzând avizul de legalitate nr. 1728 din 23.01.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 1 din 27.01.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 8 din 27.01.2020 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, ale art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

  În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, ale art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin, 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă includerea în patrimoniul public al Municipiului Roman a mijloacelor fixe prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se completează anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009 (lista bunurilor de retur) cu mijloacele fixe prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

  Art. 3 Predarea–primirea mijloacelor fixe prevăzute la art. 2, se va face pe bază de protocol încheiat între părţi, anexă la Contractul de delegare a Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

  Art. 4 Comisia ce va fi numită de Primarul Municipiului Roman și C.J. S.C. APASERV S.A. Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU