HCL nr. 89 din 27.04.2018

  0
  923

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 89 din 27.04.2018

  privind abrogarea unei hotărâri

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 7530 din 17.04.2018 înaintată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 7531 din 17.04.2018 întocmit de Biroul Juridic-Contencios și Direcția Economică;

  Văzând avizul favorabil nr. 47 din 27.04.2018 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 90 din 27.04.2018 al Comisiei jurdice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  Luând în considerare prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000R privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

  Având în vedere prevederile art. 45, alin. 1 precum și cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b”din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se abrogă H.C.L. nr. 207/28.09.2017 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 48.300.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local.

  Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Petru FARCAȘI

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU