HCL nr. 88 din 27.04.2018

0
HCL nr. 88 din 27.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 88 din 27.04.2018

privind aprobarea proiectului de steag al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 6773 din 03.04.2018, înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 6774 din 03.04.2018 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul favorabil nr. 18 din 27.04.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 89 din 27.04.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, aleart. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă proiectul de steag al municipiului Roman, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Anexei D la H.C.L. nr. 134/2009 ce va avea conținutul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre

Art. 3 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va întocmi documentația necesară promovării proiectului de hotărâre a Guvernului României privind aprobarea steagului municipiului Roman.

Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU