HCL nr. 90 din 27.04.2018

0
HCL nr. 90 din 27.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 90 din 27.04.2018

privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 7506 din 17.04.2018, înaintată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 7507 din 17.04.2018 întocmit de către Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 19 din 27.04.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 91 din 27.04.2018 al Comisiei juridice şi avizul de legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 al Secretarului municipiului;

În temeiul dispoziţiilor art. 37, alin. 3, din Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi cele ale art. 45 din Legea nr. 215/2001R, privind administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, în următoarea componenţă:

 1. membri de drept:
  • d-na IORGA IOANA ROXANA – viceprimarul municipiului Roman;
  • dl. TUDORACHE GELU – arhitect, membru RUR;
  • dl. FLOREA DAN – arhitect, membru RUR
  • dl. HAIVAS MIHAI – arhitect, membru RUR;
  • dl. CIUBOTARU ANDREI – arhitect, membru RUR;
  • d-na ALEXE ANA-MARIA – arhitect șef DUAT;
  • dl. BOGOI-MAHU-RUSIN NICOLAE – inginer constructor.
 2. membri supleanți:
  • d-na HUȚANU MAGDALENA – arhitect;
  • d-na DĂNILĂ ANDREEA CĂTĂLINA – arhitect;
  • dl. CIOBANU ADRIAN – muzeograf – Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.

Art. 2 La data prezentei se abrogă H.C.L. nr. 171 din 18.12.2013.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU