HCL nr. 87 din 27.04.2018

0
HCL nr. 87 din 27.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 87 din 27.04.2018

privind constituirea Consiliului Seniorilor din Municipiul Roman și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 7132 din 11.04.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7133 din 11.04.2018 întocmit de Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional;

Văzând avizul favorabil nr. 23 din 27.04.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 88 din 27.04.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) și (2), lit. d) din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă constituirea Consiliului Seniorilor din Municipiul Roman – organism consultativ fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă conducerea Municipiului Roman;

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Seniorilor din Municipiul Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește Primarul Municipiului Roman și structurile specializate din cadrul Municipiului Roman;

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU