HCL nr. 82 din 28.04.2020

0
HCL nr. 82 din 28.04.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 82 din 28.04.2020

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

Examinând referatul de aprobare nr.7834 din 13.04.2020 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7863 din 14.04.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Luând în considerare cererea dlui Vasiliu Irinel-Laurențiu, înregistrată la Direcția Municipal Locato sub nr. 883/25.03.2020 și la Primăria municipiului Roman cu nr. 7030/27.03.2020, prin care se solicită îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul contractului nr. 9608/01.06.1992;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 8137 din 22.04.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 34 din 24.04.2020 al Comisiei pentru Urbanism şi Administrarea Teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 83 din 24.04.2020 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), art. 140, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. “a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 9608/01.06.1992, încheiat între R.A.G.L.T. și dnii Vasiliu Angelica și Vasiliu Irinel-Laurențiu, ce are ca obiect locuință, situată în municipiul Roman, str. Ion Creangă, bl. 4A, scara C, etaj I, apartament 47, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv „Vasiliu Angelica și Vasiliu Irinel-Laurențiu”, în loc de „Vasiliu Angelica și Vasiliu Laurențiu” cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU