HCL nr. 83 din 21.04.2023

0
HCL nr. 83 din 21.04.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 83 din 21.04.2023
privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 28352 din 19.04.2023 iniţiat de consilierii locali Alin Buzdugan, Gheorghe-Ovidiu Mărtici, Ionuț Corbu și Radu-Constantin Samson, precum şi raportul de specialitate comun nr. 28576 din 19.04.2024 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 29007 din 20.04.2023 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 55 din 21.04.2023 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 9 din 21.04.2023 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 90 din 21.04 2023 al Comisiei juridice,

Examinând adresa nr. 1/21.03.2023 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 22087/21.03.2023, înaintată de Asociația Club Sportiv MTB Roman și Club Sportiv ALTIUS Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,c”, „e” și „f”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum şi ale art. 139, alin. (3), lit. „a”, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se declară evenimentul ROMAN TURNIR MTB eveniment de interes local.

Art. 2. Se aprobă efectuarea unei cheltuieli în sumă maximă de 7.500 lei pentru achiziționarea a 150 de pachete de concurs ce vor fi înmânate participanților din Roman la concursul ROMAN TURNIR MTB, organizat de către Team MTB Roman, în data de 07.05.2023. Pachetele vor conține kitul de cronometraj, lichide de hidratare – băuturi izotonice, alimente cu conținut energetic ridicat – batoane proteice și o piesă de echipament sportiv.

Art. 3. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 4. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI
LOCAL NR. 83/21.04.2023

_____________________________________________________________________|
|Nr. | Operaţiuni efectuate | Data |Semnătura persoanei|
|crt.| | ZZ/LL/AN |responsabile să |
| | | |efectueze procedura|
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 1 | Adoptarea hotărârii s-a |21.04.2023| |
| | | | |
| | făcut cu majoritate | | |
| | _ _ | | |
| | |_| simplă |x|absolută | | |
| | _ | | |
| | |_| calificată| |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 2 | Comunicarea către primar |24.04.2023|prin luare de semnatura
|
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 3 | Comunicarea către prefectul |24.04.2023| prin corespondenta scrisa
|
| | judeţului | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 4 | Aducerea la cunoştinţa publică |24.04.2023| prin afisare pe site și
afisare la sediu |
| | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 5 | Comunicarea, numai în cazul |24.04.2023|comunicată cu A.R. către Asociația
Sportiv MTB Roman și Club Sportiv
Roman
ALTIUS
|
| | celei cu caracter individual | | |
| | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 6 | Hotărârea devine obligatorie 24.04.2023| |
| | sau produce efecte juridice, | | |
| | după caz | | |
|____|_________________________________|__________|___________________|

Secretarul General al municipiului Roman
Gheorghe CARNARIU