HCL nr. 84 din 21.04.2023

0
HCL nr. 84 din 21.04.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 84 din 21.04.2023
privind alocarea unor sume din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 26900 din 10.04.2023 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 28604 din 19.04.2023 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr.29007 din 21.04.2023 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 56 din 21.04.2023 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr.10 din 21.04.2023 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr.91din 21.04.2023 al Comisiei juridice,

Examinând adresa înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 22085/21.03.2023, înaintată de Asociația Club Sportiv MTB Roman și Club Sportiv ALTIUS Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,a”, „d”, „e” și „f”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum şi ale art. 139, alin. (3), lit. „a”, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 390.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor culturale, artistice, religioase, educative și sportive organizate cu prilejul ,,Zilelor municipiului Roman” 2023, ediția a XIII-a.

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 70.000 lei pentru desfășurarea în bune condiții a activităților organizate cu prilejul Zilei Internaționale a copilului 2023 și achiziționarea pachetelor-cadou pentru copiii din învățământul preșcolar și din clasele pregătitoare, din municipiul Roman.

Art. 3. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 4. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI
LOCAL NR. 84/21.04.2023

_____________________________________________________________________|
|Nr. | Operaţiuni efectuate | Data |Semnătura persoanei|
|crt.| | ZZ/LL/AN |responsabile să |
| | | |efectueze procedura|
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 1 | Adoptarea hotărârii s-a |21.04.2023| |
| | | | |
| | făcut cu majoritate | | |
| | _ _ | | |
| | |_| simplă |x|absolută | | |
| | _ | | |
| | |_| calificată| |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 2 | Comunicarea către primar |24.04.2023| prin luare de semnatura
|
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 3 | Comunicarea către prefectul |24.04.2023|prin corespondenta scrisa
|
| | judeţului | | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 4 | Aducerea la cunoştinţa publică |24.04.2023|prin publicare pe site si
Afisare la la sediu |
| | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 5 | Comunicarea, numai în cazul |24.04.2023|Asociația Club Sportiv MTB Roman
și Club Sportiv ALTIUS Roman;
|
| | celei cu caracter individual | | |
| | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 6 | Hotărârea devine obligatorie 24.04.2023| |
| | sau produce efecte juridice, | | |
| | după caz | | |
|____|_________________________________|__________|___________________|

Secretarul General al municipiului Roman
Gheorghe CARNARIU