HCL nr. 82 din 21.04.2023

0
HCL nr. 82 din 21.04.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 82 din 21.04.2023
privind încheierea unui Acord de colaborare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 28146 din 18.04.2023 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 28610 din 19.04.2023 întocmit de Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 29007 din 20.04.2023 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 54 din 21.04.2023 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 8 din 21.04.2023 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 89 din 21.04.2023 al Comisiei juridice;

Examinând adresa nr. 13/10.04.2023 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 27109/10.04.2023, înaintată de S.C. VIOBETI COMPIMPEX S.R.L. București;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (7), lit. „d”, lit. „e” și lit. „s”, alin. (9), lit. „a”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum și ale art. 139, alin. (3), lif. „f”, art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de colaborare între Municipiul Roman și S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. București pentru desfășurarea evenimentului de interes local Festivalul Tradițional al Meșteșugarilor, în cadrul Zilelor municipiului Roman 2023, în perioada 19-21 mai 2023, în Piața Roman-Vodă, conform anexei (inclusiv Anexele A, B și C) la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de colaborare cu S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. București, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare cheltuielilor cuprinse în Acordul de colaborare sus-menţionat.

Art. 4. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI
LOCAL NR. 82/21.04.2023

_____________________________________________________________________|
|Nr. | Operaţiuni efectuate | Data |Semnătura persoanei|
|crt.| | ZZ/LL/AN |responsabile să |
| | | |efectueze procedura|
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 1 | Adoptarea hotărârii s-a |21.04.2023| |
| | | | |
| | făcut cu majoritate | | |
| | _ _ | | |
| | |_| simplă |x|absolută | | |
| | _ | | |
| | |_| calificată| |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 2 | Comunicarea către primar |24.04.2023| prin luare de semnătură |
|____|_________________________________|__________|__ ________________|
| 3 | Comunicarea către prefectul |24.04.2023|prin corespondenșă scrisă |
| | judeţului | | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 4 | Aducerea la cunoştinţa publică |24.04.2023|prin publicare pe site și
afișare la sediu |
| | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 5 | Comunicarea, numai în cazul |24.04.2023|comunicată cu A.R.către S.C. VIOBETI
COMPIMPEX S.R.L. București |
| | celei cu caracter individual | | |
| | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 6 | Hotărârea devine obligatorie 24.04.2023| |
| | sau produce efecte juridice, | | |
| | după caz | | |
|____|_________________________________|__________|___________________|

Secretarul General al municipiului Roman
Gheorghe CARNARIU