HCL nr. 81 din 21.04.2023

0
HCL nr. 81 din 21.04.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 81 din 21.04.2023
privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier și vacantarea locului de consilier local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Luând în considerare cererea de demisie a dnlui Bogdan Costinel Andrieș, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 28107/18.04.2023;

Având în vedere referatul constatator nr. 28643 din 19.04.2023 întocmit de dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman și de către dnul Gheorghe Carnariu – Secretarul general al municipiului Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr.29007 din data de 20.04.2023 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 15 din 21.04.2023 al Comisiei de administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 88 din 21.04.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 204, alin. 2, lit. „a” și alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și cele ale Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local al municipiului Roman;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139 alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se constată încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier local pentru domnul Bogdan Costinel Andrieș.

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local ocupat de domnul Bogdan Costinel Andrieș în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roman.

Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI
LOCAL NR. 81/21.04.2023

_____________________________________________________________________|
|Nr. | Operaţiuni efectuate | Data |Semnătura persoanei|
|crt.| | ZZ/LL/AN |responsabile să |
| | | |efectueze procedura|
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 1 | Adoptarea hotărârii s-a |21.04.2023| |
| | | | |
| | făcut cu majoritate | | |
| | _ _ | | |
| | _x| simplă |_|absolută | | |
| | _ | | |
| | |_| calificată| |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 2 | Comunicarea către primar |24.04.2023| prin luare de semnătură
|
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 3 | Comunicarea către prefectul |24.04.2023|prin corespondență scrisă
|
| | judeţului | | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 4 | Aducerea la cunoştinţa publică |24.04.2023| prin afișare pe site și
afișare la sediu |
| | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 5 | Comunicarea, numai în cazul |24.04.2023|Comunicata cu A.R. dnului
Bogdan Costinel Andrieș)
| | celei cu caracter individual | | |
| | |
|____|_________________________________|__________|___________________|
| 6 | Hotărârea devine obligatorie |24.04.2023| |
| | sau produce efecte juridice, | | |
| | după caz | | |
|____|_________________________________|__________|_________________

Secretarul General al municipiului Roman
Gheorghe CARNARIU