HCL nr. 7 din 30.01.2020

0
HCL nr. 7 din 30.01.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 7 din 30.01.2020

privind aprobarea Documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare și dotare Stația centrală de sterilizare a Spitalului Municipal de Urgențe Roman”, Jud. Neamț

Examinând referatul de aprobare nr.1418 din 21.01.2020 întocmit şi înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 1458 din 21.01.2020 întocmit de către Direcţia Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 1728 din 23.01.2020 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 4 din 27.01.2020 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 7 din 27.01.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată precum și cele ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), ale alin. (7), lit. a), precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare și dotare Stația centrală de sterilizare a Spitalului Municipal de Urgențe Roman”, Jud. Neamț.

Art. 2 Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiții: „Reabilitare, modernizare și dotare Stația centrală de sterilizare a Spitalului Municipal de Urgențe Roman”, Jud. Neamț, în valoare totală de 4.747.091,39 lei cu T.V.A. din care C+M este de 1.206.506,49 lei cu T.V.A. conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică, Direcţia Economică și Spitalul Municipal Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului General al Municipiului Roman instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU