HCL nr. 79 din 26.03.2020

0
HCL nr. 79 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 79 din 26.03.2020

pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman.

Examinând referatul de aprobare nr. 6508 din 23.03.2020 întocmit şi înaintat de dl. Lucian Ovidiu Micu-Primarul Municipiului Roman precum şi raportul de specialitate nr. 6559 din 24.03.2019 întocmit de Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari;

Văzând avizul de legalitate nr. 6921 din 26.03.2020 al Secretarului General al municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 33 din 26.03.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 80 din 26.03.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere dispozițiile art. 296, alin. 2 din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ şi ale Hotărârii de Guvern nr. 548/1999 cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

În temeiul dispoziţiilor ar. 129, alin. (2), lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. (g), precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman a bunurilor prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea „inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman”, conform anexei 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcţia Economică va proceda la înregistrarea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 4 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de modificare in evidentele de cadastru și publicitate imobiliară.

Art. 5 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la modificarea înregistrării bunurilor din evidențele fiscale.

Art. 6 Secretarul municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU