HCL nr. 80 din 26.03.2020

0
HCL nr. 80 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 80 din 26.03.2020

privind aprobarea unor masuri de natura financiara care sa asigure optimizarea datoriei publice și accesul la lichidități in vederea susținerii proiectelor cu finanțare nerambursabila

Examinând referatul de aprobare nr. 6624 din 24.03.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul comun de specialitate nr. 6626 din 24.03.2020 al Direcției Economice și Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 6921 din 26.03.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 32 din 81.03.2020 al Comisiei pentru buget finanțe, avizul favorabil nr. din al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis de Președintele României, art. 7, alin. (2), art. 9, alin. (1) și art. 26, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 3, lit. a) și art. 4, alin. (1), lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 20, alin. (1), lit.”f” si art. 61, alin. (1) – (3), art. 63 alin. (1), (2), (4), (43) si (8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
  • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;
  • art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) si alin. (4), lit. b), art. 139, alin. (1) si alin. (3), lit. b), art. 140, alin. (1), art. 155, alin. (1), lit. c) si alin. (4), lit. d), art. 196, alin. (1), lit. a) si art. 197, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba inițierea demersurilor de analiză a pieței financiare interne si externe în vederea identificării soluțiilor optime care sa conducă la optimizarea serviciului datoriei publice existente, si accesul la lichidități in vederea susținerii proiectelor cu finanțare nerambursabila.

Art. 2 (1) Se dă mandat Primarului Municipiului Roman sa efectueze demersurile indicate la art. 1, urmând să prezinte Consiliului local Roman soluțiile și instrumentele financiare identificate.
(2) Mandatul este transmisibil, in limitele prezentei hotărâri, către persoane cu specializare in analiza pieței financiare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților si persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU