HCL nr. 78 din 26.03.2020

0
HCL nr. 78 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 78 din 26.03.2020

privind aprobarea intenției municipiului Roman de a solicita Guvernului Romaniei încuviințarea transmiterii din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Roman, a bunurilor aflate în administarea Ministerul Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Liceul cu Program Sportiv/Clubul Sportiv Școlar Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 6.116 din 16.03.2020 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 6.191 din 17.03.2020 întocmit de către Direcția Juridica și Administratie Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6921 din 26.03.2020 dat de către secretarul general al municipiului Roman precum şi avizul favorabil nr. 32 din 26.03.2020 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 79 din 26.03.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • dispoziţiile art. 292, alin. 1, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
  • acordul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Neamț comunicat prin adresa nr 1784/26.02.2020;
  • Procesul verbal din 23.03.2020 pin care se comunică Acordul Consiliului de Administrație al Liceului cu Program Sportiv;

În temeiul art. 129, al art. 139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se solicită trecerea din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Liceul cu Program Sportiv/Clubul Sportiv Școlar Roman în domeniul public al municipiului Roman și în administrarea Consiliului Local Roman si a Liceului cu Program Sportiv, a următoarelor bunuri:

  1. Imobil nr. MF 154956 compus din teren în suprafață de 800 mp și clădire având regim de înălțime P+3E, suprafață construită de 726 mp și suprafață desfășurată 2.904 mp, imobil situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 274;
  2. Imobil nr. MF 154957 compus din teren în suprafață de 690 mp și clădire având regim de înălțime P+E, suprafață construită de 688 mp și suprafață desfășurată 1.376 mp, imobil situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 274;

(2) Se declară imobilele susmenționate, din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local.

Art. 2 Preluarea efectivă, se va face după aprobarea Hotărârii de Guvern privind trecerea din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Liceul cu Program Sprortiv/Clubul Sportiv Școlar Roman în domeniul public al municipiului Roman și în administrarea Consiliului Local Roman și a Liceului cu Program Sportiv.

Art. 3 Direcţia Juridica și Administratie Publica, Biroul Evidența Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prevederile H.C.L. nr. 28/07.02.2020 se modifică corespunzător.

Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU