HCL nr. 77 din 26.03.2020

0
HCL nr. 77 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 77 din 26.03.2020

privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 29/2020 privind aprobarea schimbării destinației unor imobile aflate în domeniul public local al municipiului Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 6255 din 17.03.2020 întocmit de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 6328 din 18.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6921 din 26.03.2020 dat de Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 16 din 26.03.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism, precum și avizul favorabil nr. 78 din 26.03.2020 al Comisiei Juridice;
În baza dispozițiilor:

 • art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • acordul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Neamț comunicat prin adresa nr. 840/05.02.2020;
 • hotarârea nr. 76/03.02.2020 a Consiliului de Administrație a Colegiului Tehnic ”Petru Poni”;

Luând în considerare dispozițiile art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Articolul 1 al H.C.L. nr. 29 din 07.02.2020 se modifică și se completează și va avea următorul conținut:
Art. 1. Aprobă schimbarea destinaţiei imobilelor situate în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 274 aflate în domeniul public al Municipiului Roman, înscrise în Cartea Funciară 59883, identificate cu NC 59883: clădirile C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10, C11 şi terenul în suprafața de 44.227 mp (din totalul 45717 mp, din spaţii de învăţământ în spații pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: socio-educaționale, agrement–sportive, expoziționale, birouri, administrative, cazare și alimentație publică, astfel:

 • C1 – clădire administrativă 
 • C2 – clădire pază
 • C3 – clădire administrativă/prestări servicii
 • C4 – clădire administrativă/prestări servicii
 • C7 – spații cazare
 • C8 – clădire administrativă/prestări servicii
 • C9 – clădire prestări servicii
 • C10 – clădire administrativă/prestări servicii
 • C11 – spații depozitare

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. 29/07.02.2020 rămân valabile.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU