HCL nr. 76 din 26.03.2020

0
HCL nr. 76 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 76 din 26.03.2020

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele care se vor desfășura prin mijloace electronice (video-conferință)

Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6921 din 26.03.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 15 din 26.03.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 77 din 26.03.2020 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 6 din H.C.L. nr. 230 din 26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman;

Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, a Ordonanței Militare nr. 1 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, precum și cele ale Ordonanței Militare nr. 2 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19;

În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1 şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. unic Se alege dna viceprimar Roxana Ioana Iorga ca preşedinte de şedinţă pe perioada desfășurării ședințelor Consiliului Local al municipiului Ropman prin mijloace electronice (video-conferință).

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU