HCL nr. 76 din 29.03.2018

  0
  1145

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 76 din 29.03.2018

  privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare Grădinița nr. 2 cu program prelungit „MUGURI DE LUMINA”, Municipiul Roman”, Jud. Neamț

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 6175 din 27.03.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 6176 din 27.03.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică;

  Văzând avizul favorabil nr. 36 din 29.03.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 76 din 29.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

  Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Devizul general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare Grădinița nr. 2 cu program prelungit „MUGURI DE LUMINA”, Municipiul Roman”, Jud. Neamț, propus a fi finanțat din împrumut, în valoare totală de 4.268.134,8 lei, din care C+M este de 3.121.222 lei, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Petru FARCAȘI

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU