HCL nr. 77 din 29.03.2018

0
HCL nr. 77 din 29.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 77 din 29.03.2018

privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: „Rest de executat modernizare Pietonal Ștefan cel Mare, Municipiul Roman”, Jud. Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 6172 din 27.03.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 6174 din 27.03.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 37 din 29.03.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 77 din 29.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Devizul general pentru obiectivul de investiții: „Rest de executat modernizare Pietonal Ștefan cel Mare, Municipiul Roman”, jud. Neamț, propus a fi finanțat din împrumut, în valoare totală de 3.055.977 lei, din care datorat constructorului este 2.717.662,50 lei, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU