HCL nr. 73 din 26.03.2020

0
HCL nr. 73 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 73 din 26.03.2020

privind unele măsuri pentru sprijinirea agenților economici din municipiul Roman pe durata stării de urgență

Examinând referatul de aprobare nr. 6423 din 20.03.2020 întocmit şi înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu precum și raportul de specialitate nr. 6430 din 20.03.2020 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6921 din 26.03.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 29 din 26.03.2020 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 74 din 26.03.2020 al Comisiei juridice;

Luând în considerare Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum și Ordonanța Militară nr. 2 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri;

În temeiul art. 139, 140, alin. 1 și 196, alin. (1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă scutirea de la plata chiriei datorată pentru spațiile aparținând municipiului Roman și a celor date în administrarea instituțiilor publice cu personalitate juridică din subordine, pentru operatorii economici a căror activitate este suspendată pe perioada instituirii stării de urgență.

Art. 2 Se aprobă diminuarea, cu 50%, a cuantumului chiriilor datorate pentru spațiile aparținând municipiului Roman și a celor date în administrarea instituțiilor publice cu personalitate juridică din subordine, pentru agenții economici care nu intră sub incidența măsurilor de suspendare a activității prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă suspendarea tuturor termenelor pentru depunerea cererilor de prelungire sau vizare a unor autorizații ori altor avize emise în baza unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Roman, care se împlinesc pe perioada existenței stării de urgență, de la data adoptării prezentei hotărâri, până la încetarea măsurii instituite prin Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României.

Art. 4 Prezenta hotărâre este în vigoare și își produce efecte doar pe durata stării de urgenţă instituite prin Decretului nr. 195/2020.

Art. 5 Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU