HCL nr. 74 din 26.03.2020

0
HCL nr. 74 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 74 din 26.03.2020

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 45/06.03.2020

Examinând referatul de aprobare nr. 6.506 din 23.03.2020, iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 6.558 din 24.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6921 din 26.03.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 30 din 26.03.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 75 din 26.03.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), lit. c) și lit. d), ale art. 139, ale art. 140, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul coloanei 5 din anexa la H.C.L. nr. 45/06.03.2020, care va avea următorul conținut:
„Se va înscrie corect valoarea de inventar, respectiv “9.160.769 lei”, în loc de „5.967.769 lei.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 45/06.03.2020, rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU