HCL nr. 72 din 26.03.2020

0
HCL nr. 72 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 72 din 26.03.2020

privind punerea unui teren la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 5242 din 04.03.2020 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 5341 din 05.03.2020 întocmit de către Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 6921 din 26.03.2020 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 28 din 26.03.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 73 din 26.03.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, litera „c” şi al art. 139, alin. 3, lit. „g” precum și ale art. 196, alin 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se pune la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar Roman suprafața de 5000 mp teren arabil, sola 36, parcela 389/32, poziția 34, situat în extravilanul municipiului Roman, în punctul „Cărămidărie”, identificat cu NCP 942, dobândită de unitatea administrativ teritorială prin contractul de schimb autentificat sub nr. 2300/22.10.2001, având următoarele vecinătăți:

  • N- Steria Costace;
  • E- drum exploatare D.E 409;
  • S- moștenitorii defunctului Grigore Gh. Vasile;
  • V- Steria Costache, drum exploatare.

Dimensiunea lotului este cel înscris în planul parcelar al tarlalei cu denumirea toponimică „Cărămidărie” – anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman va pune în aplicare prezenta hotărâre, prin serviciile subordonate.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului general al municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU