HCL nr. 72 din 30.03.2023

0
HCL nr. 72 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 72 din 30.03.2023
privind darea în administrare a unor locuințe către Direcția Municipal Locato Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 23812 din 28.03.2023 iniţiat de către dl. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 23827 din 28.03.2023 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 24441 din 29.03.2023 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 45 din 30.03.2023 al Comisiei pentru buget – finanțe, avizul favorabil nr. 14 din 30.03.2023 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 78 din 30.03.2023 al Comisiei Juridice ;

Având în vedere prevederile 867 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, precum și ale art.129 alin. (2) lit. „c”, ale alin. 6 lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, precum și dispozițiile art. 108 lit. „a” din același act normativ :

Luând în considerare procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 65476//21.09.2022;

În conformitate cu prevederile art. 108 lit. „a”, ale 129 alin. (2) lit. „c”, ale alin. (6) lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 139 alin. (3) lit. „g” din același act normativ ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG 57/2019 ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă darea în administrare, către Direcția municipal Locato Roman, a următoarelor imobile, cu o valoare totală de inventar de 12.466.819,72lei:

  1. Vila 1A situată în municipiul Roman, str. Islazului nr. 109, compusă dintr-un număr de 22 de apartamente, numerotate de la 1 la 22, având următoarele vecinătăți:

Nord: Municipiul Roman- cale de acces

Sud: Vila 1 B, str. Isazului

Est- Strada Islazului

Vest- Proprietăți private NC 58204

  1. Vila 1B situată în municipiul Roman, str. Islazului nr. 109, compusă dintr-un număr de 10 apartamente, numerotate de la 7 la 16, având următoarele vecinătăți:

Nord: Municipiul Roman, Vila A, str. Islazului;

Sud: Municipiul Roman, Proprietate privată, NC 51051

Est: Strada Islazului

Vest: Proprietate private NC 53950

  1. Vila 2 situată în municipiul Roman, str. Islazului nr. 109, compusă dintr-un număr de 14 apartamente, numerotate de la 1 la 14, având următoarele vecinătăți:

Nord: Municipiul Roman, Vila 3B, str. Islazului;

Sud: Municipiul Roman-cale acces, Vila 1A str. Islazului;

Est: Strada Islazului

Vest: Proprietăți private NC 56444, NC 57102

  1. Vila 3A situată în municipiul Roman, str. Islazului nr. 109, compusă dintr-un număr de 10 apartamente, numerotate de la 1 la 4 și de la 15 la 20, având următoarele vecinătăți:

Nord: Municipiul Roman;

Sud: Municipiul Roman;

Est: Strada Islazului

Vest: Proprietate privată NC 60285.

  1. Vila 3B situată în municipiul Roman, strada Islazului nr. 109, compusă dintr-un număr de 10 apartamente, numerotate de la 5 la 14, având următoarele vecinătăți:

Nord: Vila 3A, str. Islazului;

Sud: Vila 2, strada Islazului

Est: Strada Islazului

Vest: Proprietăți private NC 58791, NC 58572, NC 54480

Art. 2. O dată cu imobilele menționate la art. 1, se transmite către Direcția municipal Locato și terenul aferent construcțiilor, în suprafață totală de 13.360mp, înscris în Cartea Funciară a municipiului Roman nr. 55677 și având nr. cadastral 55677 și o valoare de inventar de 1.498.551,95lei.

Art. 3. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va completa în mod corespunzător anexa nr. 5 din Protocolul de predare-preluare a bunurilor aferente serviciului public pentru administrarea fondului locativ din municipiul Roman nr. 2280/04.02.2019, prin grija Direcției Economice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman.

Art. 4. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman, conducerea

Direcției Municipal Locato Roman și structurile specializate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice de interes local.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0