HCL nr. 71 din 30.03.2023

0
HCL nr. 71 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 71 din 30.03.2023
privind modificarea H.C.L. nr. 213/29.09.2022, pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare Arteră Roman-Est, DJ 207A-Strada Plopilor-DN2, Municipiul Roman, județul Neamț ” – Etapa 1, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 23431 din 27.03.2023 întocmit şi înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 23435 din 27.03.2023, întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 24441 din 29.03.2023 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 29 din 30.03.2023 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 44 din 30.03.2023 al Comisiei buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 77 din 30.03.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții financiare din fonduri publice, a prevederilor OUG nr.95/2021, a OMDLPA nr.1333/2021 și a OMDLPA nr.2708/2022,

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d”, al art. 139 alin.3 lit. ”a”, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea și înlocuirea Anexei nr.1 (Anexa 2.2c la Normele metodologice) la H.C.L. nr. 213/29.09.2022, privind Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții „Modernizare Arteră Roman-Est, DJ 207A-Strada Plopilor-DN2, Municipiul Roman, județul Neamț” – Etapa 1, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei nr.2 (Anexa 2.1 la Normele metodologice) la H.C.L. nr. 213/29.09.2022, privind Devizul general aferent obiectivului de investiții „Modernizare Arteră Roman-Est, DJ 207A-Strada Plopilor-DN2, Municipiul Roman, județul Neamț” – Etapa 1, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 213/29.09.2022 rămân neschimbate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0