HCL nr. 73 din 30.03.2023

0
HCL nr. 73 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 73 din 30.03.2023
privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2023 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 23032 din 22.03.2023 a Primarului Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate comun nr. 23326 din 24.03.2023 al Serviciului Managementul Proiectelor și al Direcției Juridice și Administratie Publică; Văzând avizul pentru legalitate nr. 24441 din 29.03.2023 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 46 din 30.03.2023 al Comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 79 din 30.03.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

 • Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare,
 • Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea tinerilor nr. 350/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
 • Prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti,
 • Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea
 • Normelor financiare în activitatea sportivă cu modificările şi completările ulterioare,
 • Prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003R privind transparenţa decizională în administraţia publică,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), lit. c) și lit. d), ale art. 139, alin. (3), lit. ”a”, ale art. 140, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale Consiliului Local Roman, alocate pentru activităţi nonprofit, care contribuie la realizarea unor activităţi sau programe de interes public local potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, valabil pe anul 2023, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 2. Se aprobă METODOLOGIA GENERALĂ pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale Consiliului Local Roman, alocate pentru activităţi nonprofit, care contribuie la realizarea unor activităţi sau programe de interes public local potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, valabilă pe anul 2023, conform anexelor nr. 2 / 2A la prezenta hotărâre;

Art. 3. Se aprobă GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman, alocate pentru activităţi non-profit de interes local – „Proiecte cultură, religie, învăţământ”, valabil pe anul 2023, conform anexelor nr. 3/3A-3H la prezenta hotărâre;

Art. 4. Se aprobă GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman, alocate pentru activități non-profit de interes local – „Proiecte Sociale”, valabil pe anul 2023, conform anexelor nr. 4/4A-4H la prezenta hotărâre;

Art. 5. Se aprobă GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman, alocate pentru activităţi non-profit de interes local – „Proiecte activităţi sportive”, valabil pe anul 2023, conform anexelor nr. 5/5A-5I la prezenta hotărâre;

Art. 6. Se aprobă GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman, alocate pentru activităţi non-profit de interes local – „Proiecte activităţi de tineret”, valabil pe anul 2023, conform anexelor nr.6/6A-6H la prezenta hotărâre;

Art. 7. Se aprobă anexele nr. 7_1, 7_2, 7_3 la prezenta hotărâre, formulare ce fac parte din documentația procedurii.

Art. 8. Se numește Comisia de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2023, în următoarea componenţă:

 1. Reprezentant al C.L.R – dna Dana-Lăcrămoiara Păiuș;.
 2. Reprezentant al C.L.R. – dnul Alin Buzdugan;
 3. Reprezentant al PMR – SMP
 4. Reprezentant al PMR – SMP
 5. Reprezentant al PMR – Direcția Juridică și Administrație Publică
 6. Reprezentant al PMR – Direcția economică

Art. 9. Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul sesiunii de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul local al Municipiului Roman în anul 2023, în următoarea componenţă:

 1. Reprezentant al C.L.R. – dnul Adrian-Alin Tănase;
 2. Reprezentant al C.L.R. – Ionuț Corbu;
 3. Reprezentant al PMR – SMP
 4. Reprezentant al PMR – SMP
 5. Reprezentant al PMR – Direcția economică
 6. Reprezentant al PMR – Direcția Juridică și Administrație Publică

Art. 10. După finalizarea procedurii de evaluare a proiectelor, comisia de evaluare va elabora un raport al procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, care va fi înaintată Primarului Municipiului Roman, în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Roman;

Art. 11. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, Prefectului Judeţului Neamţ, precum şi altor persoane şi autorități interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 1
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 2
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0