HCL nr. 71 din 26.03.2020

0
HCL nr. 71 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 71 din 26.03.2020

privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 6386 din 19.03.2020 întocmit de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 6388 din 19.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 14 din 23.03.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism, precum și avizul favorabil nr. 72 din 23.03.2020 al Comisiei Juridice;

În baza dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. a) și d), alin. (3), lit. a) și alin. (7), lit. c) și h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 50 și art. 51, alin. (1) din anexa nr. 1 ’’Măsuri de primă urgență, cu aplicabilitate directă” din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis de Președintele României, art. 7 alin (2), art. 9, alin. (1) și art. 26, alin. (2) din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 3, lit. a) și art. 4, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Roman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 230 /2019 se completează după cum urmează:
După articolul 24 se introduc trei articole, articolele 241 și 242și 243, cu următorul conținut:
Art. 241. În situații excepționale, constatate de către autoritățile competente, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure și alte situații care fac imposibilă prezenta consilierilor în sala de ședințe a Consiliului, sau sunt de natură a pune în pericol sănătatea acestora și sănătatea publică, ședințele consiliului Local al municipiului Roman se vor desfășura prin mijloace electronice.
Art. 242. Procedura desfășurării ședințelor Consiliului Local al municipiului Roman prin mijloace electronice este următoarea:
Modul de lucru la începere ședinței prin video-conferință:

 1. consilierii locali vor deschide tableta de serviciu, cu aplicația instalată;
 2. vor verifica căsuța de email oferită spre a fi contactați de Compartimentul Informatic și B.A.P.R.C.L.;
 3. vor găsi un email privind organizarea ședinței cu instrucțiuni de utilizare a aplicației și mapele de ședință
 4. vor completa în căsuța disponibilă numele și email-lu (la prima utilizare);
 5. vor fi conectați automat în sistemul de video conferință;

(1) Modul de lucru din timpul ședinței:

 1. președintele de ședință care va fi prezent în sala de ședințe a Consiliului Local, va face o prezentă tehnică a consilierilor pentru a se asigura ca toate dispozitivele funcționează (fiecare consilier va fi întrebat dacă este prezent și i se va porni microfonul pentru confirmare);
 2. consilierii locali se pot înscrie la cuvânt, președintele urmând a le da cuvântul in ordinea înscrierii
 3. pentru vot există 2 soluții:
  • prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier pentru ași exprima votul;
  • prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicație, unde consilierii își pot selecta opțiunea de vot.
   Informații suplimentare:
  • ședința este înregistrată;
  • ședința poate fi transmisă online direct din aplicație către aplicații de social media (pentru prezenta presei);
  • rezultatele votului sunt salvate;
  • compartimentul informatic din aparatul de specialitate al Primarului va asigura asistența și consilierea membrilor Consiliului Local la solicitarea acestora.

Art. 243. Alesul local prezent la sedința, care declară că se abţine de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunțat neparticiparea la vot. ”

Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU