HCL nr. 70 din 30.03.2023

0
HCL nr. 70 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 

 Nr. 70 din 30.03.2023
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din 26.01.2023 privind aprobarea înscrierii unui teren în domeniul privat, a trecerii acestuia în domeniul public al municipiului Roman și clasificarea unui drum

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 22499 din 22.03.2023 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 22713 din 23.03.2023 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală -Birou Evidență Patrimoniu și Asociații de Proprietari;

Văzând avizul de legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 27 din 28.03.2023 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 75 din 28.03.2023 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile:

– art. 129, alin. 2, lit. „b” coroborat cu alin.(4) , lit. g, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 26.01.2023, care va avea următorul cuprins: ”Se aprobă clasificarea ca drum de interes local, respectiv ca STRADĂ, ce aparține domeniului public al Municipiului Roman, situat în intravilanul municipiului Roman, a drumului prevăzut în anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 26.01.2023”.

Art. 2. Se aprobă modificarea coloanei nr. 3 – elemente de identificare din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 26.01.2023, care va avea următorul cuprins: ” Strada Artera Vest; suprafață= 65913 mp; Categorie de folosință/destinație: drum și neproductiv-intravilan; Vecinătăți: Nord- Bulevardul Nicolae Bălcescu; Sud-Bulevardul Roman Mușat; Est-proprietăți particulare, municipiul Roman; Vest-municipiul Roman, proprietăți particulare”.

Art. 3. Se aprobă modificarea coloanei nr. 3 – denumirea bunului imobil din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 26.01.2023, care va avea următorul cuprins: ” Strada Artera Vest”.

Art. 4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 11 din 26.01.2023 rămân neschimbate.

Art. 5. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0