HCL nr. 70 din 26.03.2020

0
HCL nr. 70 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 70 din 26.03.2020

privind aprobarea unui acord de asociere cu Federația Romana de Atletism

Examinând referatul de aprobare nr. 6335 din 18.03.2020 a Primarului municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 6348 din19.03.2020 al Direcţiei Juridice și Administratie Publica;

Având în vedere adresa cu numărul de înregistrare 6110 din 16.03.2020 transmisa de Federația Romana de Atletism;

Văzând avizul de legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 al Secretarului General al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 13 din 23.03.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 71 din 23.03.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu art. 129, alin. 2, literele ”c” și ”e”, alin. 6, litera “b”, alin 7,lit”e” si lit “f”, alin. 9, litera ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

În temeiul art. 139, art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă asocierea Municipiului Roman, prin Consiliul local al municipiului Roman cu Federația Romana de Atletism, în vederea înfiintarii în municipiul Roman a Centrului Olimpic de Aruncari.
(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Federația Romana de Atletism şi Municipiul Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se da mandat Primarului Municipiului Roman sa semneze acordul de asociere în numele Municipiului Roman.

Art. 3 Secretarul General al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU