HCL nr. 69 din 30.03.2023

0
HCL nr. 69 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 69 din 30.03.2023
privind atribuirea cu prioritate a unor locuințe sociale din strada Islazului, unor persoane evacuate din imobile ce nu mai prezintă siguranță

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 22707 din 22.03.2023 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul comun de specialitate nr. 22726 din 23.03.2023 al Direcției Tehnice și de Investiții și al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 12 din 28.03.2023 al Comisiei de administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 74 din 28.03.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 și ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, ale H.C.L. nr. 273 din 25.11.2021 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului Roman, precum și dispozițiile art. 1786 Cod Civil;

Luând în considerare concluziile Raportului de expertiză nr. 23A, 23B, 23C, 23D, 24E, 23F, 23G, 23H din 2022 întocmit de V.A. Struconcept S.R.L.;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6) lit. „a”, alin. (7) lit. „b” și „q”, alin. (8) lit. „b”, art. 287 lit. „b”, art. 139, alin. (3) lit „g”, art. 140, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1). Se însușește Raportul de expertiză nr. 23A, 23B, 23C, 23D, 24E, 23F, 23G, 23H din 2022 întocmit de V.A. Struconcept S.R.L., privind construcțiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Se constată că imobilele menționate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, nu mai prezintă siguranță în exploatare.

Art. 2. Se aprobă atribuirea cu prioritate a locuințelor sociale edificate în strada Islazului, persoanelor menționate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, titulari ai contractelor de închiriere pentru imobilele indicate la art. 1, prin încheiere de acte adiționale la contractele de închiriere.

Art. 3. Se aprobă declanșarea procedurilor de evacuare și desființare a construcțiilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0