HCL nr. 69 din 26.03.2020

0
HCL nr. 69 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 69 din 26.03.2020

privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiza și solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin ANL

Examinând referatul de aprobare nr. 6238 din 17.03.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 6325 din 18.03.2020 întocmit de către Serviciul Administrație Publica Locală;

Văzând avizul de legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 31 din 23.03.2020 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil 70 din 23.03.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998R, cu modificarile si completarile ulterioare și a Hotararii de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările și completarile ulterioare;

În conformitate cu art. 129, alin. 2, literele ”c” și ”d”, alin. 7, litera “q”, alin. 8, litera ”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă „Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și solutionare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 118 din 18.06.2009, cu modificările și completările ulterioare se abrogă.

Art. 3 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU