HCL nr. 6 din 30.01.2020

0
HCL nr. 6 din 30.01.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 6 din 30.01.2020

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 1625 din 20.01.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 1663 din 21.01.2020 întocmit de către Direcția de Asistență Sociala a municipiului Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 1728 din 23.01.2020 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 3 din 27.01.2020 al Comisiei pentru buget-finante, precum şi avizul favorabil nr. 6 din 27.01.2020 al Comisiei Juridice;

În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1), lit. „o” din Legea nr. 92/2007- Legea serviciilor de transport public local;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”si alin. 3, lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind acordarea de facilitati pentru unele categorii de persoane pe transportul urban de călatori din municipiul Roman, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilește prețul de 70 lei pentru un abonament lunar valabil de luni până vineri și 100 lei pentru un abonament lunar valabil de luni până duminică.
Se stabileste pretul de 2,5 lei pentru o singura calatorie.

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 55/30.03.2009, H.C.L. nr. 19/31.01.2018, H.C.L. nr. 26/ 16.02.2018, H.C.L. nr. 114/30.05.2018, H.C.L. nr. 100/18.04.2019 precum și H.C.L. nr. 168/24.07.2019 se abrogă.

Art. 4 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU