HCL nr. 69 din 29.03.2018

  0
  1263

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 69 din 29.03.2018

  privind aprobarea Regulamentului privind desfăsurarea activităților în Sala de Festivități a Primariei Municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 6020 din 27.03.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 6021 din 27.03.2018 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;

  Văzând avizul favorabil nr. 22 din 29.03.2018 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 69 din 29.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 al Secretarului municipiului Roman;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, alin. 5,”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind desfăsurarea activităților în Sala de Festivități a Primariei Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta
  hotărâre.

  Art. 2 Se aprobă taxa de utilizare a Salii de Festivitați, în cazul în care activitațile desfașurate nu au caracter de interes public sau organizatorul condiționează participarea și accesul la eveniment de încasarea unei taxe, în cuantum de 500 lei/ora.

  Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Petru FARCAȘI

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU