HCL nr. 68 din 29.03.2018

  0
  1126

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 68 din 29.03.2018

  privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 5982 din 26.03.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 5983 din 26.03.2018 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;

  Văzând avizul favorabil nr. 21 din 29.03.2018 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 68 din 29.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  Având în vedere H.C.L. nr. 18/2008 cu modificările și completările utlerioare, precum și prevederile art. 36, alin. (2), lit. „b” și lit. „d” și alin. (6), pct. 14 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45 alin. 1, lit. „a” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord-cadru de colaborare, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Petru FARCAȘI

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU