HCL nr. 68 din 26.03.2020

0
HCL nr. 68 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 68 din 26.03.2020

privind respingerea plângerii prealabile formulată de CJ APASERV SA împotriva H.C.L. nr. 31/2020

Examinând referatul de aprobare nr. 6323 din 18.03.2020 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 6324 din 18.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Având în vedere plângerea prealabilă formulată de CJ APA SERV SA împotriva Hotărârii Consiliului Local Roman nr. 31/2020 înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 6019 din 13.03.2020;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 27 din 23.03.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 69 din 23.03.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 554/2004 – Legea Contenciosului administrativ;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 14, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se respinge plângerea prealabilă formulată de CJ APASERV SA împotriva H.C.L. nr. 31/2020.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în H.C.L. nr. 31/2020, în sensul că în titlul hotărârii și în tot cuprinsul acesteia, în loc de H.C.L. nr. 106 din 2008 se va trece H.C.L. nr. 96 din 14.05.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU