HCL nr. 67 din 30.03.2023

0
HCL nr. 67 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 67 din 30.03.2023
privind aprobarea concesionării directe a unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 20479 din 15.13.2023 înaintat de către Primar – d-nul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 21175 din 16.03.2023 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 25 din 28.03.2023 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 71 din 28.03.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresele:

– 47325 din 11.07.2022 înaintată de Dobos Năzărel în calitate de reprezentant al S.C. Patirom S.R.L.;

– 21660 din 24.03.2022 înaintată de Moldoveanu Ioan;

– 56177 din 26.07.2021 înaintată de Rubică Oana-Maria;

– 76404 din 11.10.2021 înaintată de Dima Elena în calitate de reprezentant al S.C. ELIV PROFES CONT S.R.L.;

– 91426 din 23.11.2021 înaintată de Vintilă Dragoș-Petru;

– 20387 din 14.03.2023 înaintată de Ivan Constantin Sorin;

 

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere avizele favorabile cu nr. 1952NT din 08.09.2022, nr. 2052NT din 03.10.2022, nr. 443NT din 07.03.2023, nr. 444NT din 07.03.2023 , 2330NT din 18.11.2022 si nr. 325NT din 20.02.2023, privind neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, emise de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Structura Teritorială Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, lit. „g”, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Aprobă concesionarea prin încredințare directă a unor terenuri, cu durata si redeventa, înscrise în anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3. Concesionarul are obligatia sa inscrie contractul de concesiune in cartea funciara.

Art. 4. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 3
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0