HCL nr. 67 din 29.03.2018

  0
  1379

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 67 din 29.03.2018

  privind modificarea H.C.L. nr. 52/2018, privind transmiterea unui imobil din proprietatea publica a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 6038 din 27.03.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 6040 din 27.03.2018 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;

  Văzând avizul favorabil nr. 17 din 29.03.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 67 din 29.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 al Secretarului municipiului Roman;

  Văzând Hotărârea Consiliului Judetean Neamț nr. 20/28.02.2018, prin care se solicită transmiterea imobilului în patrimoniul Consiliului Județean;

  În temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată.

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1

  1. Se aprobă modificarea art. 1, alin. 2 din H.C.L. nr. 52/2018
   privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a Municipiului Roman în
   proprietatea publică a Județului Neamț, care va avea următorul cuprins:
  2. Imobilul de la alin. 1 se transmite cu scopul realizarii lucrărilor de
   consolidare și reabilitare, în vederea organizarii în aceasta locație a unor
   activitați în domeniu cultural de interes județean, cu respectarea condiției înscrise
   în actul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 490/27.03.2012 la BNP Tănase
   Adrian Alin – amenajarea unui spațiu dedicat memoriei celebrului muzician
   SERGIU CELIBIDACHE .

  Art. 2 Celelate prevederi ale H.C.L. nr. 52/2018 rămân neschimbate.

  Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Petru FARCAȘI

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU