HCL nr. 66 din 30.03.2023

0
HCL nr. 66 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 66 din 30.03.2023
privind revocarea H.C.L. nr. 271/2022 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri aflate în proprietatea Municipiului Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 23091 din 24.03.2023 înaintat de dl. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate comun nr. 23093 din 24.03.2023 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 23 din 28.03.2023 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului precum și avizul favorabil nr. 69 din 28.03.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresa nr. 15431 din 24.02.2023 prin care Instituția Prefectului- Județul Neamț ne aduce la cunoștință demararea procedurii prealabile împotriva H.C.L. nr. 271/2022;

Luând în considerare prevederile art. 1. alin. (6) din Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. (g),și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman nr. 271/2022 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri aflate în proprietatea Municipiului Roman.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretarul General al Municipiului Roman.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, Instituției Prefectului – Județul Neamț precum și altor autorități sau persoane interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0