HCL nr. 64 din 29.03.2018

0
HCL nr. 64 din 29.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 64 din 29.03.2018

privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice cu strigare pentru închirierea unor spaţii proprietate publică aflate în administrarea Club Sportiv Municipal Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5792 din 22.03.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 5793 din 22.03.2018 al Club Sportiv Municipal Roman;

Văzând avizul favorabil nr. 19 din 29.03.2018 al Comisiei de administrație publică locală sport și turism, avizul favorabil nr. 64 din 29.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. b), ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea unor spaţii proprietate publică aflate în administrarea Club Sportiv Municipal Roman, inclusiv a celor 6 anexe ale prezentului Regulament, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Caietul de sarcini pentru licitaţia publică cu strigare privind închirierea unor spaţii proprietate publică aflate în administrarea Club Sportiv Municipal Roman, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Club Sportiv Municipal Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU