HCL nr. 63 din 29.03.2018

0
HCL nr. 63 din 29.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 63 din 29.03.2018

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5759 din 22.03.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 5761 din 22.03.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 28 din 29.03.2018 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 7 din 29.03.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 63 din 29.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei necesară pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor dedicate ,,Zilei Naţionale a Veteranilor de Război” – 29 aprilie 2018

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei Inspectoratului Școlar Județean Neamț, pentru Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț, în vederea organizării în bune condiții a Olimpiadei Naționale de Biologie din perioada 1–6 aprilie 2018, conform Acordului de asociere din anexa nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.600 lei Școlii de Artă „Sergiu Celibidache” Roman în vederea confecționării ținutelor vestimentare pentru membrii Corului „Vox Infantiae”, conform Acordului de asociere din anexa nr. 2 care va face parte integrantă din hotărâre.

Art. 4 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

Art. 5 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU