HCL nr. 63 din 26.03.2020

0
HCL nr. 63 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 63 din 26.03.2020

privind transmiterea în folosința gratuită a unor spații

Examinând referatul de aprobare nr. 6281 din 18.03.2020 întocmit şi înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu precum și raportul de specialitate comun nr. 6312 din 18.03.2020 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 24 din 23.03.2020 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 64 din 23.03.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Dispozițiile H.C.L. nr. 49/2019 privind darea în administrare a unor clădiri și terenuri;
  • Prevederile art. 108, lit. ”d”, art. 297, alin. 2, lit. ”d”, art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139, alin. 3, lit. „g” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  • Prevederile art. 874, alin. 1 din Legea 287/2009 privind Codul Civil.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c” și alin. (6), lit. „b”, ale art. 140, alin. (1), precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă darea in folosință gratuită, către Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț, a camerelor nr. 21 și nr. 23 situate la etajul nr. I din corpul C4 (fostul Club Petrotub) din municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 246, cu valoare de inventar de 823751,58, ambele în suprafață de 50,5 mp, în vederea desfășurării activității de contorizare a beneficiarilor din municipiul Roman și depozitarea a 3000 contori de apă.

Art. 2 Transmiterea bunurilor menționate la art. 1 se va realiza pe durata delegării serviciului public de apă și canalizare de pe raza municipiului Roman.

Art. 3 Predarea-preluarea bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri se va face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 4 Titularul dreptului de folosință gratuită are următoarele obligații:

  1. să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită;
  2. să permită unității adminisrativ teritoriale accesul pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;
  3. să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
  4. la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini;

Art. 5 Cheltuielile de folosință a spațiiilor identificate la art. 1 (cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, apă și canal, salubritate, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința bunului) cad în sarcina titularului dreptului de folosință.

Art. 6 Folosința dobândită asupra spațiilor identificate la art. 1 nu poate fi transmisă, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.

Art. 7 Unitatea administrativ teritorială își rezervă dreptul retragerii dreptului de folosință gratuită, în condițiile in care beneficiarul dreptului de folosința nu respectă condițiile prevazute in actul de dare în folosință.

Art. 8 Predarea bunului se va face prin protocol de predare-primire semnat de către parți.

Art. 9 Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU